Navigácia

O predmetoch Predmetová komisia Zaujímavosti

Stránky predmetovej komisie Etická výchova

O predmetoch

Charakteristika predmetu

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnouv rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža 
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj

Ciele predmetu

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:

• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,

• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,

• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,

• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,

• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,

• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,

• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,

• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiťproblémy

E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,prežívanie, rozvíjať jeho city

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity

S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ichkomunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy

A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciuosobnosti, učiť hodnotiť

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby smea šiestich aplikačných témach: dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach

1. otvorená komunikácia

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba

3. pozitívne hodnotenie iných

4. tvorivosť a iniciatíva

ŠPÚ, ŠVP Etická výchova – príloha ISCED 2, 1. upravená verzi

5. vyjadrovanie citov

6. empatia

7. asertivita

8. reálne a zobrazené vzory

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo

10. komplexná prosociálnosť

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania

12. etika a ekonomické hodnoty

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta

14. rodina, v ktorej žijem

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu

16. ochrana prírody a životného prostredia.

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárnehovzdelávania je

• poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu

• umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch

• vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie

• umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie

• umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie

• spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg

• umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou

• rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami

• umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia

• učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život

• rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 21. 1. 2019

Počet návštev: 4370403