Navigácia

Fyzika Predmetová komisia Súťaže 2017/2018 Učebňa Exkurzie Archív - Fyzikálna olympiáda

Fyzika

Fyzika

Čo je fyzika?

 • Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstaty javov a procesov si vyžaduje úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. 

 

 • Žiacke pokusy, malé projekty, vedú žiakov k aktívnemu poznávaniu a systematickému bádaniu vo fyzike. Žiaci na základe vlastného pozorovania, aktívne a samostatne prichádzajú  k zákonitostiam prírodných javov, nachádzajú vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami. Takto žiaci dostávajú základy, ktoré z nich spravia prírodovedne gramotného jedinca, ktorý vie robiť prírodovedné úsudky a dokáže použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov aj v praxi.

 

 čas           magnetizmus             zvuk                 svetlo

                                                                          

       

Čím sa zaoberá fyzika na základnej škole:

Viete, že rýchlosť svetla je 300000 km/s?

Ako odstránime chyby oka? Čo je hydraulika? Čo je elektrický prúd? Prečo nastane zatmenie  Slnka? Prečo prší a ako vzniká dúha?

Odpovede na tieto a veľa ďalších otázok nám dáva fyzika, ktorá sa zaoberá aj týmito témami:                                                                                              

 • Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
 • Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
 • Teplota. Skúmanie premien skupenstva
 • Teplo
 • Svetlo
 • Sila a pohyb. Práca. Energia
 • Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234519