Navigácia

O predmete Chémia Predmetová komisia Chemická olympiáda 2009/2010 Exkurzie Periodická sústava chemických prvkov Názvoslovie anorganických zlúčenín Testy

Chémia

O predmete Chémia

 
 

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom

vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.

Cieľom vyučovania chémie je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka,

spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia.

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré

pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).

Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na

hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

 

OBSAH VZDELÁVANIA:

 

7. ročník

Chémia okolo nás

Objavovanie chémie v našom okolí

Skúmanie vlastností látok

Zmesi a chemicky čisté látky

Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch

Premeny látok

Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí

Zmeny pri chemických reakciách

8. ročník

Zloženie látok

Chemické prvky a zlúčeniny

Častice látok: atómy, molekuly a ióny

Periodická sústava prvkov

Významné chemické prvky a zlúčeniny

9. ročník

Chemické výpočty

Látkové množstvo a molárna hmotnosť

Zloženie roztokov

Organické látky

Vlastnosti jednoduchých organických látok

Uhľovodíky

Deriváty uhľovodíkov

Organické látky v živých organizmoch

Organické látky v bežnom živote

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 21. 1. 2019

Počet návštev: 4370397