Navigácia

O predmetoch Predmetová komisia

Stránky predmetovej komisie Občianská náuka

O predmetoch

Charakteristika predmetu

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti

a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

Ciele predmetu

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie

žiaka k:

podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,

utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,

realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,

akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,

aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,

vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,

rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,

získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,

uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných

myšlienok, citov, názorov a postojov,

k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,

vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,

rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234515