Navigácia

Dejepis Predmetová komisia Dejepisná olympiáda 2017/2018 Medzníky 2. svetovej vojny Dejepisná olympiáda - Archív Exkurzie Projekty Školské múzeum - Archív Učebné materiály

Dejepis

Charakteristika predmetu

 
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.

 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.Ciele predmetu

 
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.

 


Obsah vzdelávania


5. ročník

- Od blízkeho k vzdialenému

- Človek v premenách priestoru a času

- Človek a komunikácia

6. ročník

 

- Obrazy pravekej spoločnosti

- Obrazy starovekej spoločnosti

- Staroveké Grécko

- Staroveký Rím

- Obrazy stredovekého sveta

7. ročník 

- Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline

- Slováci v Uhorskom kráľovstve

- Rodí sa európska novoveká spoločnosť

- Habsburská monarchia v novoveku

8. ročník

- Na ceste k moderným národom

- Moderný slovenský národ

- Rakúsko – Uhorsko

 

9. ročník

- Prvá svetová vojna

- Medzivojnová Európa

- Druhá svetová vojna

- Svet po druhej svetovej vojne

- Dejiny súčasnosti

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234507