Navigácia

Ruský jazyk Učebné pomôcky

Ruský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu:

 

Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového čvzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program) vychádzala z návrhu modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného riešiteľským tímom v predchádzajúcich fázach riešenia projektu. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy.


Ciele vyučovacieho predmetu

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,

• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,

• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,

• pochopiť zámer zadanej úlohy, • účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, • využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,

• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,

• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,

• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,

• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia,

• vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako„a“, „ale“ alebo „pretože“.
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravenýzopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,

• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,

• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.


Stratégia vyučovania


Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:

 

Metódy:     Písomný prejav

         Ústny prejav - dialóg

         Ústny prejav - monológ

        

Formy práce:      Frontálna výučba

                            Frontálna a individuálna práca žiakov

                            Skupinová práca žiakov

                            Práca s knihou

                            Práca s pracovným zošitom        

 

 Učebné zdroje

 

Učebnica ruského jazyka, CD, pracovné zošity, knižnica, internet.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234505