Navigácia

Nemecký jazyk Predmetová komisia cudzích jazykov Učebňa nemeckého jazyka

Nemecký jazyk

 

Wir sprechen deutsch / Rozprávame po nemecky

Nemecký jazyk sa na našej škole vyučuje

ako 2. cudzí jazyk s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne.

 

Vyučujeme moderne

Vyučovacie hodiny prebiehajú v zmodernizovanej učebni NJ.

Okrem učebníc využívame výučbové CD s nahrávkami textov, tematické videofilmy, elektronické slovníky, prezentácie s nemeckou gramatikou...

 

Po ukončení základnej školy by mali deti ovládať 2. CJ na úrovni A1/A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR).

To znamená:

                    zvládnuť základnú slovnú zásobu,

                    jednoduchú komunikáciu v cudzom jazyku,

                    počúvať a čítať s porozumením jednoduché texty,

                    osvojiť si základné gramatické a pravopisné pravidlá...

 

Žiakom s poruchami učenia a talentovaným žiakom

jevenovaná zvláštna pozornosť s prihliadnutím na tieto skutočnosti.

 

 

Talentovaní žiaci

sa zúčastňujú olympiády v nemeckom jazyku, ktorá je postupová, najvyšším stupňom je celoslovenské kolo.

                                                               

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 21. 1. 2019

Počet návštev: 4370363