Navigácia

O predmete Predmetová komisia Anglická olympiáda a súťaže 2017/2018 Archív - Súťaže WWW stránky anglického jazyka Comenius - Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Anglický jazyk

O predmete

 Učenie sa anglického jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.

  • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal  cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
  • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria   iným  jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
  • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234511