• Predmetová komisia    •  

     Vedúca komisie:                       Mgr.  Anna Suroviaková


                 Členovia:                        Mgr.  Anna Serečunová
                                                         Mgr.  Mária Hausová
                                                         Mgr.  Gabriela Kuncová
                                                              Členovia predmetovej komisie sú vyučujúci predmetov dejepis a občianska náuka. Touto komisiou boli vytýčené hlavné úlohy týchto predmetov.

      

      

     HLAVNÉ ÚLOHY - dejepis

      

                      I.     Zamerať sa na analýzu historického materiálu, rozvíjať u žiakov slovný prejav pri reprodukovaní súvislého textu učiva - historického prameňa.

      

                     II.     Pri vyučovaní národných dejín využívať regionálne dejiny. Rozvíjať  a upevňovať slovenské národné povedomie a štátnosť.

      

                    III.     Pracovať s nadanými žiakmi.

      

                     IV.    Realizovať exkurzie.