• Testovanie 9

    • Testovanie 9

     Testovanie 9-2018

     V školskom roku 2017/2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

     21. marca 2018 (streda). V tomto školskom roku budú žiaci písať testy v nasledovnom poradí:

     • matematika,
     • slovenský jazyk a literatúra,
     • maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

     Účasť žiakov so zdravotným znevýhodnením na celoslovenskom testovaní bude nasledovná:

     • žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania zapájajú bez ohľadu na to, či si prihlášku podávajú na študijný alebo učebný odbor strednej školy,

     • žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s modifikáciou obsahu z testovaného predmetu, vzhľadom na závažnosť postihnutia a vývinovej poruchy (žiaci so zrakovým postihnutím, so sluchovým postihnutím, telesným postihnutím a s dyskalkúliou), sa do testovania zapájajú dobrovoľne len na základe záverov dlhoročného diagnostikovania poradenským zariadením uvedeného zdravotného znevýhodnenia. Z uvedenej skupiny testovaných žiakov sa testovania zúčastňujú tí žiaci, ktorí si prihlášku podávajú na študijný odbor.

     • žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov (onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania nezapájajú, a to ani v prípade, ak si podajú prihlášku na študijný odbor,

     • žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do testovania zapájajú a testovania sa zúčastnia v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí.

     Náhradné testovanie

     Náhradné testovanie sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok), zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť v hlavnom termíne. Náhradné testovanie sa bude realizovať v krajských mestách v školách, ktoré určí príslušný krajský školský úrad v spolupráci s NÚCEM.

     Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9