• Predmetová komisia


    •  

     PK – matematiky a informatiky, školský rok 2017/2018

     Vedúca:
     Mgr. Mária Hausová

     Členovia:

     Mgr. 

     Mgr.

     PaedDr.

     Mgr.

     Emília Gregová

     Anna Hrehovčíková

     Ľudmila Luptáková

     Gabriela Kuncová

      

     Výsledkom vyučovania Matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, využívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesťk budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov rozvíjanie schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii.

     Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností žiakov súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní a s racionálnym a samostatným prístupom k učeniu sa, podporeniu ak upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.

                 V školskom roku 2017/2018 v našej škole vyučovanie matematiky v 5. až 9. ročníku sa riadi podľa ISCED2.

                 V 5. až 9. ročníku sa matematika vyučuje 5 hodín týždenne. Ako rozširujúce učivo preberáme aplikačné úlohy na rozvíjanie a myslenie násobenia a delenia prirodzených čísel , s možnosťou využitia kalkulačky.

     5.ročník

     • Rímske číslice
     • Rysovanie v štvorcovej sieti
     • Stavba telies zo stavebnicových kociek
     • Výpočet obvodov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžníkov.

     Žiaci na hodinách matematiky využívajú pracovný zošit „Hravá matematika“

     HRAVÁ MATEMATIKA- Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ZŠ

     Zdroj:

     http://www.taktik.sk/index.jsp?mode=kniha

     Ako rozširujúce učivo preberáme:

     6.ročník

     • Slovné úlohy na násobenie a delenie desatinných čísel
     • Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti
     • Použitie štvorcovej siete ako propedeutika pre výpočet obsahu rovinných útvarov
     • Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžníkov
     • Slovné úlohy na výpočty obvodov a obsahov obrazcov           
     • Uhly, rozdelenie podľa veľkosti           
     • Grafické sčítanie a odčítanie uhlov           
     • Znaky deliteľnosti prirodzených čísel           
     • Prvočísla, zložené čísla Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ

     Aj žiaci v 6.ročníku na hodinách matematiky využívajú pracovný zošit „Hravá matematika“

     7.ročník

     • Operácie s uhlami - graficky i numericky
     • Uhly vrcholové a susedné, striedavé a súhlasné pri rovnobežkách
     • Zlomok ,znázornenie zlomkovej časti celku, vhodným diagramom
     • Zložený zlomok, zmiešané číslo, pravý a nepravý zlomok
     • Znázornenie časti celku a počtu percent vhodným diagramom
     • Promile. Použitie promile v praxi
     • Znázorňovanie nárysu, pôdorysu a bokorysu telies zložené z kvádrov a kociek

      

     8.ročník

     • Absolútna hodnota celého a desatinného čísla na číselnej osi.
     • Absolútna hodnota nuly.
     • Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl, znázornením.
     • Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika).
     • Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné.
     • Vzorce. Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch.
     • Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií.
     • Propedeutika znázorňovania priamej a nepriamej úmernosti graficky.
     • Lichobežník.
     • Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich vlastností.
     • Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a lichobežníka.
     • Hranol, jeho znázornenie a sieť.
     • Objem a povrch hranola.

      

     Školský rok 2017/2018 matematika ciele:

     • Všetci vyučujúci na hodinách matematiky kladú dôraz na osvojenie poznatkov, symboliku, pojmy a vzťahy, definície, vety a dôkazy, ktoré z nich vyplývajú.
     • Do vyučovacieho procesu sa učitelia usilujú vnášať rôzne formy práce.
     • Okrem klasickej hodiny sa využívajú formy predĺženého výkladu pre slabších žiakov, práce vo dvojiciach, skupinová práca, didaktické hry, práca s počítačom atď.
     • Našim cieľom je rešpektovať a rozvíjať jedinečnosť každého žiaka.
     • Žiaci si hľadajú vlastnú cestu, každý rieši úlohy primerané jeho schopnostiam.
     • Hlavným cieľom je vzbudzovať a udržiavať záujem o matematiku.

      

     Návrh vzdelávacieho obsahu  Informatiky pre 2. stupeň základnej školy v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:

     • Informácie okolo nás
     • Komunikácia prostredníctvom IKT
     • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
     • Princípy fungovania IKT