• Odhlasovanie zo stravy

    • Na stravu je každý stravník povinný sa prihlásiť a tiež odhlásiť 1 deň vopred.

     Vyhlasovanie žiakov zo stravy je v súlade so  Zákonom  245/2008  (školský zákon) § 139-141, Vyhláškou MŠ SR 330/2009  Z.z. o zariadeniach školského stravovania  odstavec 5 , písmeno a)  a s Prevádzkovým poriadkom.

     Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa

     Odhlásenie je možné urobiť ústne, písomne, alebo telefonicky

          na  t. č. 64 34 441.

     Odhlásiť sa je potrebné v školskej jedálni, nie u vyučujúcich.

     Pri účasti na skupinových akciách (výlety, exkurzie, školy v prírode) odhlasuje žiaka zo stravy rodič, nie učiteľ  1 deň vopred .

     Neodhlásená strava prepadá.